en en


КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Разнообразните системи за контрол на достъпа, които предлагаме, са гъвкави и надеждни, Високата степен на сигурност е съчетана и с лесно използване на системите от страна на клиента.Те са подходящи за жилищни сгради, офиси, сгради със специален режим , хотели, банки, паркинги и др.Системата за контрол на достъпа и работното време осигурява централизирано управление и контрол на достъпа до  помещения, сгради, паркинги, асансьори и др.Идентификация на лицата се извършва посредством няколко различни режима на работа: биометрия,  RFID карти, PIN контрол и комбинациите от тях. След идентификация в контролно-пропусквателното устройство се извършва проверка за правата на достъп и ако достъпа е разрешен се подава сигнал за отключване към електро-магнитен механизъм.Контролно-пропусквателните устройства са свързани с управляващ контролер от който се зарежда списъка на служителите  и правата им на достъп. При всяко преминаване в управляващия контролер се записва дата, час на влизане или излизане, потребителят и номера на контролно-пропускателното устройство.Системата позволява извършването на справки за извършените преминавания, за изработено време по дни и за месец, за извършени нарушения на работното време, за наличен и отсъстващ персонал и др.