en en


 ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

 

Палас-Джи предлага на своите клиенти комплексни услуги по изграждане на пожаро–известителни системи. Изграждаме системи за обществени сгради,търговски центрове,хотели,производствени помещения ,складове, офиси или домове и др. Разполагаме с висококвалифицирани сертифицирани специалисти с дългогодишен опит. Изграждането на добра пожароизвестителна инсталация на места, където има риск от пожар, е не само наложително, а задължително. Избухнал и разраснал се веднъж пожарат трудно би могъл да бъде овладян. Пред стихията на огъня често сме безсилни, макар и въоръжени със съвременна техника за пожарогасене. Възникването на пожар често завършва не само с материални загуби, но и с отнемането на човешки животи. За пожарите в пълна сила важи правилото, че превантивните мерки за пожаробезопасност при всички случаи са икономически по-изгодният вариант в сравнение с потенциалните щети. Ние можем да проектираме и изпълним пожароизвестителната инсталация, така че тя да бъде максимално ефективна и надеждна .Тези системи са проектирани и конструирани така, че да откриват пожар в начален стадий,да задействат алармената сигнализация за евакуация и по този начин да гарантират бързото и навременно без паника евакуиране на сградата при необходимост. Друго важно качество на пожароизвестителни системи е възможността за включване и за управление на изпълнителни устройства, защитни устройства и/или системи.; възможност за автоматично повикване към избран номер, изпращане на сигнал за пожарна тревога към съответните служби и много други предимства, които ги поставят на едно от челните места в областта на системите за сигурност.  

 

Класификация на пожароизвстителните детектори


Класификацията на пожароизвстителните детектори се извършва по различни критерии: предназначение, интерфейс (конвенционални, адресируеми) и др. Основната класификация може да бъде направена на базата, че пожароизвестителните детектори реагират на различни физични величини и детектират пожара в различни стадии Началото на пожара е химическа реакция на горим материал, съдържащ въглерод, с кислорода във въздуха. Резултатът е отделяне на запалими газове и сравнително слаб дим. Този процес може да продължи от няколко минути до няколко часа и е съпроводен с нарастване на температурата в мястото на реакцията. Откриването и ликвидирането на огнището в този етап е най-ефективно и е съпроводено с минимални щети. Когато газовете докоснат тяло с достатъчно висока температура, например самото огнище, те се запалват и пожарът избухва. Само за няколко минути температурата под тавана на помещението може да надхвърли 1000 оС. Мнозина специалисти смятат, че от момента на избухване на пламъците човек разполага с не повече от 3 до 5 минути, преди да пострада от дима и горещината. Реално това е времето за сравнително безопасно напускане на сградата. Своевременното алармиране за съществуваща опасност от възникване на пожар помага за предотвартяването му и/или помага за по-бързото му потушаване. Активна роля в осъществяването на тази превантивна мярка играят пожароизвестителните системи.Има няколко видове детектори, определени и стандартизирани от Европейската общност,някои са предназначени да следят една величина, а други няколко едновременно.