en en


 

 

Изисквания на МВР за оборудване на банките и небанковите финансови институции със сигнално-охранителни известителни системи и телевизионна техника

 

       Чл. 14.Сигнално-охранителните известителни системи в обектите на банките и небанковите финансови институции по чл. 2 се изграждат в съответствие с БДС IEC 839-1-1, БДС IEC 839-4 и разпоредбите на Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите.

       Чл. 15.Всяка банка и небанкова финансова институция по чл. 2 осъществява охраната на обектите си със сигнално-охранителни известителни системи по един от следните начини:

       1. сключване на договор с МВР за осигуряване на охрана с полицейски органи;

       2. сключване на договор с търговци, на които е издадено разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност по Закона за МВР;

       3. създаване на звена за самоохрана.

       Чл. 16.(1) Сигнално-охранителните известителни системи задължително включват следните видове охрана:

       1. периферна охрана - сигнализиране при нападение на периферията на обекта;

       2. обемна охрана - сигнализиране при движение на човек в охраняваните помещения;

       3. охрана на сейфове - сигнализиране при нападение;

       4. охрана на персонала - сигнализиране при нападение на служители.

       (2) Сигналите от сигнално-охранителните известителни системи се подават в специализирани центрове за реагиране.

       Чл. 17. Специалните технически изисквания към сигнално-охранителните известителни системи, които изискват разделяне на зони, са:

       1. детекторите в една зона са за един вид охрана, от един тип и не са повече от 4 броя;

       2. антисаботажните контакти и детекторите за охрана на персонала са свързани в зони, които непрекъснато са под охрана.

       Чл. 18.Управляващото устройство в сигнално-охранителните системи трябва да отговаря на следните изисквания:

       1. да поддържа една или няколко изнесени клавиатури;

       2. да се дели на части (групи) с независимо включване, изключване и отделни изходи за алармен сигнал;

       3. да има енергонезависима памет за запаметяване на алармени събития и възможност за преглед и разпечатване;

       4. да има автономно захранване, което да осигурява най-малко 6 часа работа на системата; корпусът на управляващото устройство е метален с антисаботажен контакт.

       Чл. 19.Изискванията за оборудване на трезорни помещения са:

       1. охрана на вратата с магнитен или механичен контакт и сеизмичен детектор, реагиращ на взрив, пробиващи абразивни и термични инструменти;

       2. охрана на стените, пода и тавана със сеизмични детектори, които отговарят на изискванията по т.1;

       3. охрана на помещението с микровълнови доплерови детектори, отговарящи на БДС IEC 939-2-5, или таванни пасивни инфрачервени детектори, отговарящи на БДС IEC 839-2-6, с огледална оптика или четворен пироелектричен сензор;

       4. паник-бутон във и пред помещението;

       5. охрана на обходния коридор с микровълнови доплерови детектори и детектори, реагиращи на вибрации на външните стени;

       6. охрана със сеизмични детектори на сейфове в помещения за граждански трезори;

       7. телевизионна камера в помещението за наблюдение към трезорната врата;

       8. камерите за наблюдение в трезорното помещение и подходите към него да са с достатъчна разделителна способност за разпознаване на лицата в зоната.

       Чл. 20.Изискванията за оборудване на местата, в които се работи с пари и ценности, са:

       1. охрана на персонала с паник-бутони и/или паник-педали;

       2. обемна охрана с пасивни инфрачервени детектори;

       3. охрана на външните за обекта стъклени повърхности с контактни или акустични детектори, отговарящи на БДС IEC 839-2-7;

       4. охрана със сеизмични детектори - при наличие на сейфове, съхраняващи пари и ценности извън работно време;

       5. телевизионни камери за наблюдение.

       Чл. 21.Изискванията за оборудване на касовите помещения са:

       1. охрана с паник-бутони и/или педали;

       2. охрана със сеизмични детектори - при наличие на сейф, съхраняващ пари и ценности извън работно време;

       3. в касовото помещение се монтира телевизионна камера за наблюдение лицата на клиентите и техните манипулации; при техническа възможност с една камера могат да се наблюдават най-много две помещения.

       Чл. 22.Изискванията за охрана на помещението за архив са:

       1. охрана на вратата с магнитен или механичен контакт;

       2. обемна охрана с доплерови детектори или пасивни инфрачервени детектори, когато помещението е работно място;

       3. охрана на външните за обекта стени с вибрационни детектори.

       Чл. 23.Изискванията за охрана на входни преддверия, коридори, етажни площадки и работни помещения са:

       1. обемна охрана с пасивни инфрачервени или комбинирани детектори;

       2. охрана на външните за обекта стъклени повърхности на височина до 4 м от ниво терен и последен етаж, ако има достъп до него от друга сграда;

       3. телевизионно наблюдение на входовете на обекта, на дебаркадера и на зоната за свободен достъп на посетители.

       Чл. 24.Изискванията към устройствата, обработващи и записващи сигналите от телевизионните камери, са:

       1. да се използват мултиплексорни превключватели, матрични и др. системи за обработка на сигналите от камерите в зависимост от техния брой;

       2. за архивиране на изображението да се използват видеомагнетофони или устройства за цифров запис

       3. архивът от записите на камерите да се запазва минимум 30 дни.