en en


Съвременното строителство на обществени, промишлени и административни сгради днес е немислимо без интелигентно проектирана високоскоростна среда за пренос на информация.Развитието на информационните технологиите днес се базира на система от кабелна мрежа, базирани на медни и оптични кабели и специализирано оборудване, която поддържа комуникационни системи като компютърна, телефонна, и други.Основавайки се на най-новите технологични решение, Палас-Джи успешно изгражда информационни системи съобразени със специфичните нужди на всеки клиент.