en en


 

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ДЕТЕКТОРИ

 

 

ДИМНИ ДЕТЕКТОРИ
Йонизационни декодери за дим
Фотоелектрични детектори за дим

-точков детектор
-линеен детектор

ТЕРМИЧНИ ДЕТЕКТОРИ
Термично-максимални
Термично-диференциални


ПЛАМЪЧНИ ДЕТЕКТОРИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ДЕТЕКТОРИ

 

ДИМНИ ДЕТЕКТОРИ


Обикновено димът е предвестник на пожара. Има случаи в складове със зърно, димът да се появява няколко дни преди пламъка. Това обуславя относително честото използване на димни детектори.

 

 Йонизационни декодери за дим

Димойонизационните детектори работят на принципа на абсорбцията на йони от молекулите на дима. Обикновено се използва излъчване от Америции ,Плутоний и др., водещо до образуването на положителни и отрицателни йони, които обуславят проводима среда по която тече контролен ток.При проникване на частици дим, йоните се присъединяват към тях (димът ги абсорбира), в резултат на което протичащия между електродите ток намалява. Този ток се следи от електронна схема, която при достигане на определен праг генерира алармено състояние. Димойонизационните детектори са по-чувствителни от димооптичните. Наличието на радиоактивен елемент в тях ограничава тяхното разпространение. Радиоактивният източник изпуска така наречените алфа-частици, които престават да съществуват само на няколко сантиметра от него, което реално го прави безопасен. Дори да бъде пипнат, частиците не могат да проникнат през кожата. Опасност има при вдишване или при счупване на източника и разпиляване на съдържанието му.

 

фотоелектрични детектори за дим

Фотоелектричните детектори са познати още като фотоелектрични димооптични детектори, оптично-димни детектори или просто детектори за дим. Всички тези наименования повече или по-малко подробно отразяват принципа им на действие.Отделеният дим се регистрира от датчика и алармата се задейства още в началния стадий на пожара, преди избухването на пламъците. Счита се, че тези пожароизвестители са особено ефективни за затворени помещения, в които в нормални условия отсъства дим.

 

 

 ДВЕ СА РАЗНОВИДНОСТИТЕ НА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИТЕ ДЕТЕКТОРИ


Точкови детектори, които реагират на увеличаване количеството на дима точно в мястото, в което са монтирани. Обикновено това е най-високата част на помещението – тавана. Тези детектори подават сигнал при задимяване на помещението. Конструкцията им представлява димна камера, в която са монтирани фотоизлъчвател и фотоприемник, така че “светлината” от излъчвателя да не попада върху приемника . При задимяване на камерата, димът пречупва (разсейва) лъчите идващи от излъчвателя и те попадат върху приемника, при което се генерира аларма .Това прави точковите диомооптични детектори неподходящи за помещения, в които при нормални условия може да има дим - например кухни, както и помещения, в които има по-значително количество цигарен дим,автопаркове и др. Неизбежното зацапване с прах, както и кондензирането на влага значително намалява чувствителността на датчика. Замърсен датчик би реагирал едва при гъст дим от вече избухнал пожар. По тази причина е препоръчително датчикът периодично да бъде почистван.

Линейните детектори (димооптични бариери) се използват за охрана на големи помещения - складове, цехове и т.н. В тези сгради с големи помещения, вместо да се монтират няколко точкови пожароизвестители, би могъл да се използва един или два линейни пожароизвестителя.Подобно на охранителните бариери, те се състоят от инфрачервен  предавател и приемник. Предавателят и приемникът се монтират от 15 до 60 см под тавана. Предавателят излъчва модулиран инфрачервен лъч, който се приема от приемника.За разлика от точковите детектори, при някои линейните детектори излъчвателят генерира няколко лъча. Димът преминава между източника на лъчи и приемника и емисиите светлина отчетени от фотоприемника намаляват . В резултат на което силата на електрическия сигнал от приемника намалява и когато достигне под определена граница, алармата се задейства.При избора между един линеен и няколко точкови пожароизвестители трябва да се има предвид, че линейният струва по-скъпо, но е възможно да се задейства значително по-бързо. Например, докато димът от отдалечения край на помещението достигне до точкови пожароизвестители.Тук е важно да отбележим, че поради специфичния си принцип на действие линейните датчици сработват и при пресичане на лъча(между източника на светлина и приемника) от движещ се поток нагрят въздух в резултат на пречупването на лъча на границата между две среди с различни оптически свойства. Което на практика означава, че Линейните датчици установяват наличието на пожар по два критерия:

1.Задименост2.Количество топлина

 

 

 

 ТЕРМИЧНИ ДЕТЕКТОРИ

 

Този вид декодери реагират на промяна в температурата в помещението. Първите модели са се появили в средата на ХIХ век, а днес се произвеждат в две разновидности: трмично-максимални и термично-диференциални.

 

Термо-максимални детектори

Известни и като пасивни датчици.При повишаване на температурата над определена граница те задействат електрически контакт, който включва алармата. Обикновено производителите предлагат няколко модела с различна температура на задействане в границите от 60 до 100 градуса по Целзий.

 

Термо-диференциални детектори

Те съдържат два прибора за измерване на температурата – единият във вътрешността на корпуса, а другият извън него. При възникване на пожар, още преди появата на пламъци, температурата в помещението започва бързо да нараства. Външният прибор регистрира това нарастване и генерира електрически сигнал, докато температурата на вътрешния все още не се е променила и сигнал от него няма. Обикновените ниско-скоростни изменения в температурата на помещението, например включване на отоплително тяло и промени във външната температура генерират сигнал и в двата прибора и алармата не се задейства. В случай на бавно нарастване на температурата, аларма не се генерира. Това е една от причините тези датчици да се комбинират с температурно-максимални.

 

 ПЛАМЪЧНИ ДЕТЕКТОРИ

  

Освен видима светлина, огнището на пожар излъчва ултравиолетови и инфрачервени лъчи, невидими за човешкото око. Това излъчване започва преди появата на видима светлина и може да бъде регистрирано, преди температурата от възникващия пожар да се е разпространила в помещението. Пламъчните датчици, които регистрират присъствието на невидимата за човешкото око светлина, се определят като най-бързо реагиращите, което е основното им предимство. В зависимост от модела, пламъчните датчици съдържат фотоприемник за ултравиолетови или за инфрачервени лъчи. Независимо че фотоприемникът не се задейства от околната светлина, е необходимо той да бъде защитен от попадането на пряка или отразена слънчева светлина. Пламъчните датчици се монтират на стената под тавана и се насочват към помещението. Ъгълът, под който го “виждат”, е не по-малък от 90 градуса, а разстоянието, на което могат да “открият” пожара, е най-малко 10 метра. Подходящи са за затворени помещения, в които има вероятност от възникване на пожар, който е без дим в началото. Например, при запалване на бензин, спирт и други подобни продукти. Техен недостатък е, че когато между датчика и огнището на пожар има непрозрачна преграда, не могат да функционират.

 

 МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ДЕТЕКТОРИ


многофункционални декодери /Комбинирани датчици/
Както показва наименованието, те съчетават в себе си два или повече различни датчика в една котия– най-често за дим и термичен но също така и максимално-диференциален, термичен максимално-диференциален и димно-оптичен и др. Алармата се задейства от първия от тях, който реагира на променящите се условия. Характеризират се с по- висока сигурност на работа и, логично, с по-висока цена.

 

 

 РЪЧЕНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ

Ръчения- пожароизвестител /бутон/ е предназначен  да подава сигнал за възникнал пожар към  пожароизвестителната централа чрез ръчно задействане. Предвидена е възможност за тест чрез специален  ключ.  Задействането на  пожароизвестителя  е съпроводено с отключване на врати при наличието на контрол на достъпа и със запалването на червен светодиод.Има два основни вида пожароизвестителни  бутони ,адресируеми и конвенционални.                

 

Protectowire Linear Heat Detectors

 Работа на Линеен Термосензорен Детектор

1. Контрол

Цялата дължина на Protectowire Линеен Термичен Детектор се контролира от конвенционална пожароизвестителна верига. През детектора и крайният резистор постоянно протича слаб ток. Крайният резистор ограничава големината на тока до установено ниво, което контролната верига смята за нормално състояние.

2. Състояние на повреда.

Ако някъде в кръга веригата се разкъса, токът спира да тече през детектора. Контролната верига е конфигурирана да третира това състояние като повреда или възникнал проблем.

 3. Алармено състояине.

Ако част от Линейният Термосензорен Детектор Protectowire бъде изложена на нагряване над алармената температура, термочувствителният полимер се разрушава и в тази точка веригата се окъсява. Това байпасиране на крайният резистор предизвиква значително увеличение на тока в кръга. Контролната верига е кофигурирана да третира това състояние като алармено.

4. Локализация на алармената точка.

Уникалност на Контролните Панели на Protectowire FireSystems Ако Контролното устройство на Protectowire FireSystem е конфигурирано с опцията Локализация на Алармената Точка, на Контролния панел може да бъде изведена линейна дистанция, представляваща дължината на термичния детектор от началото на Protectowire частта от веригата до точката, в която детектора е сработил (прегрят).

 

Приложения

Кабелни скари; Конвейри; Трансформатори; Електрически апаратури; Охладителни кули; Резирвоари с подвижен покрив; Хладилни складове; Самолетни хангари; Хамбари и обори; Складови помещения; Покрити мостове; Пристанища; Пътни Тунели; Резервоари за течни горива; Индустриални машини; Метро системи.